Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Zbierka listín
R160088
Spoločnosť INSTINCT a.s., reg. vo vložke Sa 872/S-Zbl, so sídlom: Družstevná 354, 980 22 Veľký Blh, IČO: 36 706
370, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-ÚZ 2012
Dátum doručenia: 28.06.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1