Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159949
Spoločnosť ZipperCarz s.r.o., reg. vo vložke Sro 101010/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 7770/10, 831 06
Bratislava, IČO: 36 504 416, mala v rozpore so skutočnosťou zverejnené oznámenie o uložení nasledujúcej listiny do
zbierky listín:
-účt. záv. 2008
Dátum doručenia: 13.05.2010
-účt. záv. 2009
Dátum doručenia: 13.05.2010
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1