Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159948
Spoločnosť Würth  spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 146/B-Zbl, so sídlom: Pribylinská 2, 831 04 Bratislava, IČO: 00 684
864, mala v rozpore so skutočnosťou zverejnené oznámenie o uložení nasledujúcej listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2010
Dátum doručenia: 09.06.2012
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1