Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159945
Spoločnosť Oxford University Press, organizačná zložka, reg. vo vložke Po 1618/B-Zbl, so sídlom: Smrečianska 5,
811 05 Bratislava, IČO: 44 241 488, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-vyhlásenie o súhlase s ustanovením do funkcie a podpisový vzor - Františka Lutterová zo dňa 10.10.2014
Dátum doručenia: 28.10.2014
Listina je vyhotovená: v anglickom jazyku, v slovenskom jazyku
-rozhodnutie a čestné vyhlásenie zakladateľa organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby zo dňa 20.10.2014
Dátum doručenia: 28.10.2014
Listina je vyhotovená: v anglickom jazyku, v slovenskom jazyku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1