Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159944
Spoločnosť Basler Sachversicherungs - Aktiengesellschaft, pobočka poisťovne z iného členského štátu, reg. vo
vložke Po 1543/B-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 15, 811 03 Bratislava, IČO: 36 855 731, uložila tieto listiny do
zbierky listín:
-Účtová závierka spoločnosti za rok 2012.zep
Dátum doručenia: 27.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1