Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159943
Spoločnosť Basler Lebensversicherungs - AG, pobočka poisťovne  z iného členského štátu, reg. vo vložke Po 1296/B
-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 15, 811 03 Bratislava, IČO: 35 951 770, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-účtová závierka spoločnosti za rok 2012.zep
Dátum doručenia: 27.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1