Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159942
Spoločnosť Nagelkerken Services k.s., reg. vo vložke Sr 1205/B-Zbl, so sídlom: Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO:
46 884 505, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie spoločníkov spoločnosti zo dňa 16.10.2014
Dátum doručenia: 28.10.2014
Listina je vyhotovená: v anglickom jazyku, v slovenskom jazyku
-spoločenská zmluva spoločnosti zo dňa 16.10.2014
Dátum doručenia: 28.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1