Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159940
Spoločnosť WINTEAM, s.r.o., reg. vo vložke Sro 34096/B-Zbl, so sídlom: Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO:
35 910 666, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-podpisové vzory-Ing. Peter Počuch, Vojtech Križanovič zo dňa 24.11.2004
Dátum doručenia: 03.12.2004
-spoločenská zmluva zo dňa 24.11.2004
Dátum doručenia: 03.12.2004
-zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.03.2008
Dátum doručenia: 15.10.2008
-rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2013
Dátum doručenia: 13.03.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1