Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159939
Spoločnosť WELD - EXPERT s. r. o., reg. vo vložke Sro 81533/B-Zbl, so sídlom: Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava,
IČO: 46 515 658, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-vyhlásenie zo dňa 30.09.2014
Dátum doručenia: 24.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1