Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159937
Spoločnosť VACULIK 2.0, s.r.o., reg. vo vložke Sro 73911/B-Zbl, so sídlom: Búdková 28, 811 04 Bratislava, IČO: 46
232 036, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 27.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1