Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159936
Spoločnosť Textil group s.r.o., reg. vo vložke Sro 44714/B-Zbl, so sídlom: Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava,
IČO: 36 741 507, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 27.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1