Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159935
Spoločnosť SpotService s. r. o., reg. vo vložke Sro 64094/B-Zbl, so sídlom: Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 45
461 341, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-úplne znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 16.10.2014
Dátum doručenia: 27.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1