Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159934
Spoločnosť Sika Slovensko, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 5879/B-Zbl, so sídlom: Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava,
IČO: 31 359 710, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-vyhlásenie zo dňa 21.10.2014
Dátum doručenia: 24.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1