Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159933
Spoločnosť RAVAS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 33918/B-Zbl, so sídlom: Saratovská 5, 841 02 Bratislava, IČO: 35 908
505, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-vyhlásenie zo dňa 20.09.2014
Dátum doručenia: 27.10.2014
-zápisnica o riadnom valnom zhromaždení spoločnosti zo dňa 19.09.2014
Dátum doručenia: 27.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1