Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159931
Spoločnosť MIGPEX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 31418/B-Zbl, so sídlom: Pernecká 33, 841 04 Bratislava, IČO: 35 882
808, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.10.2014
Dátum doručenia: 24.10.2014
-úplne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 23.10.2014
Dátum doručenia: 24.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1