Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159929
Spoločnosť Link Company SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 100252/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, IČO: 36 662 470, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-úplne znenie zakladateľskej listiny zo dňa 24.10.2014
Dátum doručenia: 27.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1