Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159928
Spoločnosť KREMIX plus, s.r.o., reg. vo vložke Sro 40850/B-Zbl, so sídlom: Kynceľová 41, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 364 991, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakladateľskej služby zo dňa 21..12.2009
Dátum doručenia: 28.12.2009
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2009
Dátum doručenia: 28.12.2009
-Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 6.8.2010
Dátum doručenia: 02.09.2010
-Podpisový vzor konateľa - Bronislava Kúdelová, zo dňa 6.8.2010
Dátum doručenia: 02.09.2010
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.8.2010
Dátum doručenia: 02.09.2010
-Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 19.12.2011
Dátum doručenia: 22.12.2011
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2011
Dátum doručenia: 22.12.2011
-Výpis zo živnostenského regostra č. 110-160917, zo dňa 22.12.2011
Dátum doručenia: 22.12.2011
-Uplne znenie zakladatelskej listiny zo dňa 20.8.2012
Dátum doručenia: 04.09.2012
-Osvedcenie o živnostenskom oprávnení č. ObU-BA-OZP1-2012/41031-2, zo dňa 27.8.2012
Dátum doručenia: 04.09.2012
-Rozhodnutie jedineho spolocnika zo dňa 20.8.2012
Dátum doručenia: 04.09.2012
-Uplne znenie zakladatelskej listiny zo dňa 18.3.2013
Dátum doručenia: 26.03.2013
-Rozhodnutie jedineho spolocnika zo dňa 18.3.2013
Dátum doručenia: 26.03.2013
-Osvedcenie o zivnostenskom opravneni č. ObU-BA-OZP1-2013/23121-2, zo dňa 21.3.2013
Dátum doručenia: 26.03.2013
-Uplne znenie zakladatelskej listiny zo dňa 23.9.2014
Dátum doručenia: 30.09.2014
-Rozhodnutie jedineho spolocnika  zo dňa 23.9.2014
Dátum doručenia: 30.09.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1