Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159927
Spoločnosť Kika Nábytok Slovensko, s.r.o., reg. vo vložke Sro 31448/B-Zbl, so sídlom: Galvaniho 11, 821 04
Bratislava, IČO: 35 883 103, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 1.8.2009
Dátum doručenia: 17.09.2009
Listina je vyhotovená: v nemeckom jazyku, v slovenskom jazyku
-Premena menovitej hodnoty vkladov do základného imania zo dňa 26.8.2009
Dátum doručenia: 17.09.2009
-Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.2.2014
Dátum doručenia: 17.02.2014
Listina je vyhotovená: v nemeckom jazyku, v slovenskom jazyku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1