Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159926
Spoločnosť JVP spol. s. r. o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 2409/B-Zbl, so sídlom: Starohájska 2, 851 02 Bratislava,
IČO: 31 319 238, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.09.2014
Dátum doručenia: 28.10.2014
-mimoriadna účtovná závierka k 31.08.2014
Dátum doručenia: 28.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1