Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159924
Spoločnosť HR Performance, s. r. o., reg. vo vložke Sro 56067/B-Zbl, so sídlom: Bieloruská 60, 821 06 Bratislava,
IČO: 44 515 260, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-účtovná závierka 2013
Dátum doručenia: 24.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1