Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159921
Spoločnosť FERMIEN, s. r. o., reg. vo vložke Sro 100040/B-Zbl, so sídlom: Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 46 362
037, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10.2014, Zakladateľská listina spoločnosti
Dátum doručenia: 28.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1