Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159920
Spoločnosť EKB ZDEMA s.r.o., reg. vo vložke Sro 96239/B-Zbl, so sídlom: Trhová 54, 841 03 Bratislava, IČO: 36 658
731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-účtovná závierka 2012
Dátum doručenia: 24.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1