Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159918
Spoločnosť Bohdal s. r. o., reg. vo vložke Sro 93721/B-Zbl, so sídlom: Novosvetská 42, 811 04 Bratislava, IČO: 47
410 531, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-kúpna  zmluva zo dňa 16.07.2014
Dátum doručenia: 24.10.2014
-znalecký posudok č. 34/2014
Dátum doručenia: 24.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1