Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159917
Spoločnosť BEFARE 1 s. r. o., reg. vo vložke Sro 100997/B-Zbl, so sídlom: Vietnamská 44, 821 04 Bratislava, IČO:
47 945 940, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-podpisový vzor - Ing. Ľubomír Švec
Dátum doručenia: 28.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1