Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159913
Spoločnosť AAA DOPYT.SK, s. r. o., reg. vo vložke Sro 61071/B-Zbl, so sídlom: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava,
IČO: 45 238 855, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-návrh zmluvy o zlúčení
Dátum doručenia: 28.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1