Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159912
Spoločnosť TATRATOUR, a.s., reg. vo vložke Sa 492/B-Zbl, so sídlom: Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, IČO: 00
168 653, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Kúpna zmluva zo dňa 24.10.2014, uzatvorená medzi TATRATOUR, a.s., (kupujúci) a TIP travel a.s., (predávajúci)
.zep
Dátum doručenia: 27.10.2014
-Znalecký posudok č.39/2014, zo dňa 24.9.2014.zep
Dátum doručenia: 27.10.2014
-Kúpna zmluva zo dňa 24.10.2014, uzatvorená medzi TATRATOUR, a.s., (kupujúci) a TIP travel a.s., (predávajúci)
.zep
Dátum doručenia: 27.10.2014
-Znalecký posudok č.41/2014, zo dňa 24.9.2014 .zep
Dátum doručenia: 27.10.2014
-Kúpna zmluva zo dňa 24.10.2014, uzatvorená medzi TATRATOUR, a.s., (kupujúci) a TIP travel a.s., (predávajúci)
.zep
Dátum doručenia: 27.10.2014
-Znalecký posudok č.40/2014, zo dňa 24.9.2014 .zep
Dátum doručenia: 27.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1