Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159911
Spoločnosť Svet zdravia, a.s., reg. vo vložke Sa 3721/B-Zbl, so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 960 884, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zmluva o zlúčení
Dátum doručenia: 24.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1