Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159910
Spoločnosť SK Centre a.s., reg. vo vložke Sa 3311/B-Zbl, so sídlom: Rajská 2, 811 08 Bratislava, IČO: 35 882 981,
uložila tieto listiny do zbierky listín:
-kúpna zmluva zo dňa 23.10.2014
Dátum doručenia: 24.10.2014
-znalecký posudok č. 51/2014
Dátum doručenia: 24.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1