Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159909
Spoločnosť Nová Nitra II, a.s., reg. vo vložke Sa 6037/B-Zbl, so sídlom: Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 47 255
820, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-podpisovy vzor Bartek.zep
Dátum doručenia: 27.10.2014
-podpisovy vzor Radosovsky.zep
Dátum doručenia: 27.10.2014
-podpisovy vzor Morgenstern.zep
Dátum doručenia: 27.10.2014
-podpiosvy vzor Kret.zep
Dátum doručenia: 27.10.2014
-podpisovy vzor Danisek.zep
Dátum doručenia: 27.10.2014
-zapisnica DR Nova Nitra II,a.s..zep
Dátum doručenia: 27.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1