Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159908
Spoločnosť Nemocnice a polikliniky, a.s., reg. vo vložke Sa 5671/B-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 46, 821 08
Bratislava, IČO: 36 641 260, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zmluva o zlúčení spoločnosti
Dátum doručenia: 28.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1