Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159907
Spoločnosť NaP Holding, a. s., reg. vo vložke Sa 5901/B-Zbl, so sídlom: Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 47 633
123, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zmluva o zlúčení spoločnosti
Dátum doručenia: 24.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1