Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159906
Spoločnosť Hotel Kyjev a.s., reg. vo vložke Sa 392/B-Zbl, so sídlom: Rajská 2, 811 08 Bratislava, IČO: 31 322 140,
uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 24.10.2014
-Znalecky posudok.zep
Dátum doručenia: 24.10.2014
-Kupna zmluva.zep
Dátum doručenia: 24.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1