Obchodný vestník 209/2014 Zbierka listín Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín
R159905
Spoločnosť MOTION RECORD INTELLIGENCE, s. r. o., reg. vo vložke Sro 60149/B-Zbl, so sídlom: Trenčianska 30,
821 09 Bratislava, IČO: 44 939 043, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva zo dňa 14.4.2014
Dátum doručenia: 07.05.2014
-Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.4.2014, listina prítomných
Dátum doručenia: 07.05.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1