Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Výmazy
R159771

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 3512/N  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: OVOSIT, s.r.o. - v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pukanec-Čierne Blato , Názov obce: Pukanec, PSČ: 935 05
IČO: 31 448 127
DEŇ ZÁPISU: 27.12.1993
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka N , Deň zápisu 27.12.1993, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 28.12.2006
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko: Ing. Pavel Gábrš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 2/33, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01, Vznik funkcie: 28.12.2006
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti, a to samostatne.
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 28.12.2006
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro vložka číslo 3512/N sa vymazáva dňom 29.10.2014 obchodná spoločnosť OVOSIT, s.r.o. - v likvidácii, so sídlom Pukanec-Čierne Blato, 935 05 Pukanec, IČO: 31 448 127  na základe právoplatného uznesenia Krajského súdu v Nitre  č. k.  Ncb 28/01-31 zo dňa 02.08.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2006, sa spoločnosť zrušuje s likvidáciou a na základe konečnej správy o priebehu likvidácie a rozdelení likvidačného zostatku zo dňa 08.09.2014 a schválenia účtovnej závierky a súhlasu správcu dane zo dňa 22.09.2014.


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1