Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R159798

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 10301/P  
OBCHODNÉ MENO: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 662/17, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 89
IČO: 36 500 968
DEŇ ZÁPISU: 21.12.2004
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie
2. prevádzkovanie verejneých kanalizácií I. kategórie
3. zámočníctvo
4. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
5. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
6. maloobchod v rozsahu voľných živností
7. mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
8. vnútroštátna nákladná cestná doprava
9. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
10. reklamná, inzertná a propagačná činnosť
11. prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
12. prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
13. vedenie účtovníctva
14. činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
15. práce s bagrom a žeriavom
16. murárstvo
17. tesárstvo
18. izolatérstvo
19. vodoinštalatérstvo a kurenárstvo
20. verejné obstarávanie
21. plynoinštalatérstvo
22. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
23. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
24. výkon činnosti stavbyvedúceho, inžinierske stavby - vodohospodárske stavby (hydromelioračné stavby) - potrubné a iné líniové stavby
25. výkon činnosti stavebného dozoru , inžinierske stavby - vodohospodárske stavby (hydromelioračné stavby), potrubné a iné líniové stavby
26. laboratórne rozbory vody okrem úradných meraní
27. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
28. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
29. montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:
A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu;  
B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu;
E2 - zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov  
poznámka: S - E2 A
30. výkon činnosti technika požiarnej ochrany
31. výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW v malých vodných elektrárňach
32. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
33. kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích služieb
34. inžinierske práce v stavebníctve v rozsahu voľných živností
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda, Meno a priezvisko: RNDr. Tomáš Paclík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šemberova 12/74, Názov obce: Olomouc, PSČ: 77 200, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 29.08.2014
člen, Meno a priezvisko:  Philippe Guitard, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pařížská 22/128, Názov obce: Praha 1 - Josefov, PSČ: 11 000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 29.08.2014
Meno a priezvisko: Ing. Martin Bernard, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U vodárny 855, Názov obce: Tlumačov, PSČ: 76 362, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 29.08.2014
člen, Meno a priezvisko: Ing. Robert Tencer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupého 51G/13161, Názov obce: Bratislava - Nové Mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 29.08.2014
člen, Meno a priezvisko: Ing. Peter Martinka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kynceľová 124, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, Vznik funkcie: 29.08.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti konajú a spoločnosť zaväzujú samostatne predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo samostatne člen predstavenstva, ktorý bol na to vopred písomne poverený predstavenstvom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpis oprávnená osoba alebo oprávnené osoby.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Havrila, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapacká 171/29, Názov obce: Ľubotín, PSČ: 065 41, Vznik funkcie: 29.08.2011
predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Bieľak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 750/30, Názov obce: Spišská Belá, PSČ: 059 01, Vznik funkcie: 29.08.2011
Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Nebusová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smižianska 166/13, Názov obce: Spišské Tomášovce, PSČ: 052 01, Vznik funkcie: 29.08.2011
Meno a priezvisko:  Etienne Petit, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Plátenice 2224/13, Názov obce: Praha 5, PSČ: 150 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 29.08.2011
Meno a priezvisko: Ing. Jana Sedláková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hutnícka 12/41, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01, Vznik funkcie: 23.09.2011
Meno a priezvisko: Mgr. Daniela Rúrová, Bydlisko: Názov obce: Nová Ľubovňa 750, PSČ: 065 11, Vznik funkcie: 24.11.2011
Meno a priezvisko:  Igor Iľko, Bydlisko: Názov obce: Dolný Smokovec 52, PSČ: 059 81, Vznik funkcie: 22.03.2012
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Kováč, Bydlisko: Názov obce: Kluknava 194, PSČ: 053 01, Vznik funkcie: 29.09.2012
Meno a priezvisko: Mgr. Jan Hrabák, Ph.D., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palachova 3/1775, Názov obce: Žďár nad Sázavou, PSČ: 59101, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.09.2013
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: VEOLIA VODA S.A., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): R D ANJOU 52, Názov obce: Paris, PSČ: 75008, Štát: Francúzsko
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: Prvá prevádzková, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06, IČO: 35 895 667

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1