Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Výmazy
R159818

ODDIEL: Dr
VLOŽKA ČÍSLO: 10094/R  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: Odbytové družstvo obilniny  KOSTRIN v likvidácii
SÍDLO: Názov obce: Rybany 5, PSČ: 956 36
IČO: 44 037 899
DEŇ ZÁPISU: 16.04.2008
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Dr, Vložka R , Deň zápisu 16.04.2008, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 30.11.2013
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Peškovič, Bydlisko: Názov obce: Klátova Nova Ves 527, PSČ: 958 44, Vznik funkcie: 30.11.2013
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
V mene družstva koná likvidátor samostatne.
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 30.11.2013
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1