Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Výmazy
R159817

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 21316/R  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: PROXY MEDIA, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenského národného povstania 7/13, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51
IČO: 44 654 341
DEŇ ZÁPISU: 21.02.2009
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka R , Deň zápisu 21.02.2009, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 23.09.2014
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Uznesením Okresného súdu  Trenčín č. k. 40CbR/26/2013-20 zo dňa 21. augusta 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.09.2014 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť PROXY MEDIA,  s. r. o., so sídlom Slovenského národného povstania 7/13, 018 51 Nová Dubnica, IČO 44 654 341 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli  Sro, vložke číslo 21316/R.


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1