Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Výmazy
R159816

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 27472/R  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: NONSTOP BAŠTA  s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palackého 3477, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01
IČO: 46 939 717
DEŇ ZÁPISU: 29.12.2012
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka R , Deň zápisu 29.12.2012, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 20.10.2014
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz
Zlúčenie so spoločnosťou Inžiniering, s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 7, Žilina 010 01, IČO: 45 385 793, zapísanou v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 52411/L.
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: Inžiniering, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R. Štefánika 7, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, IČO: 45 385 793

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1