Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R159844

ODDIEL: Dr
VLOŽKA ČÍSLO: 10080/R  
OBCHODNÉ MENO: Poľnohospodárske družstvo Polianka v konkurze
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. M.R.Štefánika 517/23, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01
IČO: 34 105 034
DEŇ ZÁPISU: 25.07.1994
PRÁVNA FORMA: Družstvo
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. poľnohospodárska výroba a spracovanie  poľnohospodárskych výrobkov a predaj  poľnohospodárskych výrobkov, včítane  zahraničnej obchodnej činnosti
2. podnikanie v poľnohospodárstve včítane  predaja nespracovaných poľnohospodárskych  výrobkov na účely spracovania a ďalšieho  predaja.
3. nákup tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
4. nákup tovaru na účely jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
6. prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb
7. konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
8. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresiahne 3,5 t
9. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxislužby
10. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
11. vedenie účtovníctva
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda družstva, Meno a priezvisko: Ing. Marián Chylik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bakossova 14464/3D, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, Vznik funkcie: 23.04.2014
Spôsob konania v mene družstva: Za družstvo koná a podpisuje predseda družstva samostane vo všetkých veciach.
VÝŠKA ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 659,700000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV: 331,940000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VYHLÁSENIE KONKURZU
Dátum vyhlásenia konkurzu: 05.09.2014
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 40K/18/2014-108 zo dňa 27.08.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo Polianka so sídlom Námestie M.R.Štdfánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO: 34 105 034. Právne účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňom 05.09.2014.
SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY
Meno a priezvisko: JUDr. Alojz Žitník, Značka: S485Bydlisko: Adresa kancelárie: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 816/100, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01, Vznik funkcie: 05.09.2014
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Družstvo bolo založené na ustanovujúcej  členskej schôdzi družstva konanej dňa  20.5.1994 v Jablonke, ktorej priebeh bol  osvedčený notárskou zápisnicou Nz 197/94  spísanou notárkou JUDr.Jarmilou Kováčovou. Stary spis: Dr         83
2. Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa  31.3.1995.
Stary spis: Dr         83  
3. Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 17.03.1999 (notárska zápisnica N 116/99, NZ 98/99 zo dňa 17.03.1999).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1