Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R159843

ODDIEL: Sr
VLOŽKA ČÍSLO: 61/R  
OBCHODNÉ MENO: MISUPO v.o.s. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 2, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 40
IČO: 31 436 463
DEŇ ZÁPISU: 19.05.1993
PRÁVNA FORMA: Verejná obchodná spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovanie obchodu
2. maloobchod mimo predajne - palivo
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Igor Polaško, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orechovská 43, Názov obce: Trenčín
Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Mikuš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žabinská 26, Názov obce: Trenčín
Spôsob konania v mene verejnej obchodnej spoločnosti: V mene obchodnej spoločnosti koná štatutárny orgán každý samostatne.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 09.10.2014
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko: Mgr. Michal Urban, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikova 12/2741, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08, Vznik funkcie: 09.10.2014
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou dňa 7.9.1992 v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
Stary spis: Sr        467

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1