Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R159834

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 511/R  
OBCHODNÉ MENO: ROGIS spol. s r.o.
SÍDLO: Názov obce: Bzince pod Javorinou 1040, PSČ: 916 11
IČO: 31 429 653
DEŇ ZÁPISU: 22.02.1993
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. maloobchod /s výnimkou žieravín a jedov, odpadov, farebných kovov, výbušnín, zbraní a streliva, motorových vozidiel/
2. veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu  /s výnimkou žieravín a jedov, odpadov, farebných kovov, výbušnín, zbraní a streliva, motorových vozidiel/
3. prenájom techniky a technológie
4. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu
5. výroba pekárenských výrobkov
6. reklamné činnosti
7. cestná nákladná doprava
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Daniel Ostrovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrušové 1040, Názov obce: Bzince pod Javorinou, PSČ: 916 11, Vznik funkcie: 24.01.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti samostatne koná konateľ.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Daniel Ostrovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrušové 1040, Názov obce: Bzince pod Javorinou, PSČ: 916 11, Výška vkladu: 10 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 10 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.12.1992 podľa §§ 56 až 75 a §§  105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o.   2951  
2. Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo  dňa 08.02.1995. Stary spis: S.r.o. 2951
3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 15.7.1998.
4. Valné zhromaždenie dňa 24.07.2003 schválilo zvýšenie základného imania vkladom a pristúpením ďaľšieho spoločníka, zmenu spoločenskej zmluvy a menovalo konateľa.  
Dodatok č.3 zo dňa 28.07.2003 k spoločenskej zmluve.   

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1