Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Výmazy
R159750

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 18177/L  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: Vladimír Devečka, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Senická 624/3, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 04
IČO: 36 692 018
DEŇ ZÁPISU: 27.10.2006
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka L , Deň zápisu 27.10.2006, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 13.10.2014
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: Quadis asurcing, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica 1. mája 697/26, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, IČO: 46 477 063
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Vladimír Devečka, s. r. o. konaného dňa 13.10.2014, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou Quadis asurcing, s.r.o. so sídlom Ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 477 063, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom a na základe predloženej Zmluvy o zlúčení, sa obchodná spoločnosť Vladimír Devečka, s. r. o. so sídlom Senická 624/3, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 692 018 dňom 29.10.2014 z obchodného registra Okresného súdu Žilina V Y M A Z Á V A.    

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1