Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Výmazy
R159749

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 58278/L  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: UniDACH SYSTEM, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod slivkou 519/8, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 04
IČO: 46 995 340
DEŇ ZÁPISU: 24.01.2013
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka L , Deň zápisu 24.01.2013, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 22.10.2014
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: UBE, spol. s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 37, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, IČO: 00 685 259
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Na základe rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti UniDACH SYSTEM, s.r.o. dňa 22.10.2014, ktorým bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou UBE, spol. s r.o., so sídlom Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 00 685 259, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom a na základe predloženej Zmluvy o zlúčení, sa obchodná spoločnosť UniDACH SYSTEM, s.r.o., so sídlom Pod Slivkou 519/8, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 995 340 dňom 29.10.2014 z obchodného registra Okresného súdu Žilina V Y M A Z Á V A.    


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1