Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Výmazy
R159744

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 56239/L  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: Jamos-LM, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smrečany 204, Názov obce: Smrečany, PSČ: 032 05
IČO: 46 562 419
DEŇ ZÁPISU: 28.02.2012
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka L , Deň zápisu 28.02.2012, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 13.10.2014
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: Quadis asurcing, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica 1. mája 697/26, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, IČO: 46 477 063
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Jamos-LM, s.r.o. konaného dňa 13.10.2014, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou Quadis asurcing, s.r.o. so sídlom Ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 477 063, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom a na základe predloženej Zmluvy o zlúčení, sa obchodná spoločnosť Jamos-LM, s.r.o. so sídlom Smrečany 204, 032 05 Smrečany , IČO: 46 562 419 dňom 29.10.2014 z obchodného registra Okresného súdu Žilina V Y M A Z Á V A.    

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1