Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Výmazy
R159743

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 51574/L  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: CHATAX, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pivovarská 1058, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01
IČO: 44 855 648
DEŇ ZÁPISU: 15.07.2009
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka L , Deň zápisu 15.07.2009, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 15.03.2013
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko:  Peter Špánik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežie Rajčianky 468/42, Názov obce: Žilina - Závodie, PSČ: 010 04, Vznik funkcie: 15.03.2013
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 15.03.2013
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 24.10.2014, na základe rozhodnutia spoločníka zo dňa 15.03.2013 o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, na základe predloženej konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, tiež na základe predloženej účtovnej závierky a súhlasu správcu dane - Daňového úradu Žilina, zo dňa 20.08.2014 sa obchodná spoločnosť s obchodným menom CHATAX, s.r.o., so sídlom Pivovarská 1058, 010 01 Žilina, IČO: 44 855 648 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 29.10.2014 V Y M A Z Á V A.


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1