Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Výmazy
R159740

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 61165/L  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: Fairness, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica 1. Mája 697/26, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01
IČO: 47 524 758
DEŇ ZÁPISU: 05.12.2013
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka L , Deň zápisu 05.12.2013, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 13.10.2014
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
dobrovoľný výmaz
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia.
PRÁVNY NÁSTUPCA
Obchodné meno: Quadis asurcing, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica 1. mája 697/26, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, IČO: 46 477 063
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Na základe rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti Fairness, s.r.o. zo dňa 13.10.2014, na základe ktorého bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou Quadis asurcing, s.r.o. so sídlom Ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 477 063, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom a na základe predloženej Zmluvy o zlúčení, sa obchodná spoločnosť Fairness, s.r.o., so Ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47 524 758 dňom 29.10.2014 z obchodného registra Okresného súdu Žilina V Y M A Z Á V A.    

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1