Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R159756

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 14558/L  
OBCHODNÉ MENO: EUROCOM Investment, s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Bešeňová 136, PSČ: 034 83
IČO: 35 756 985
DEŇ ZÁPISU: 30.11.1998
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. sprostredkovanie obchodu a služieb
4. sprostredkovanie nákupu,  predaja a prenájmu nehnuteľností,
5. prenájom priemyselného tovaru,
6. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
7. pohostinská činnosť,
8. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
9. organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí,
10. organizovanie seminárov, veľtrhov a výstav,
11. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
12. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja.
13. vedenie účtovníctva
14. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
15. elektroenergetika
16. správa bytového fondu
17. správa nebytového priestoru
18. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
19. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
20. zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
21. výroba tepla, rozvod tepla
22. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Dr. Nodari Giorgadze, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 17 130/20, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 811 09, Vznik funkcie: 11.09.2003
Meno a priezvisko:  Lali Tvauri, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jozefa Kronera 7112/4, Názov obce: Bratislava - Staré Mesto, PSČ: 811 05, Vznik funkcie: 18.10.2005
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Dr. Nodari Giorgadze, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 17 130/20, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 811 09, Výška vkladu: 9 360 137,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 9 360 137,000000 EUR, Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Všeobecnej úverovej banky, a. s. zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva č. 123/ZZ/2007 uzatvorenou dňa 18.12.2007. Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Dr. Nodari Giorgadze, Pribinova 17130/20, 811 09 Bratislava - Ružinov, zriadené v prospech veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 Zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 18.04.2012 na zabezpečenie pohľadávok v nej uvedených. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Dr. Nodari Giorgadze, Pribinova 17 130/20, 811 09 Bratislava – Ružinov, zriadené v prospech záložného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 Zmluvou č. 256/ZZ/2012 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 30.11.2012 na zabezpečenie pohľadávok v nej uvedených. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka – Dr. Nodari Giorgadze, Pribinova 17130/20, 811 09 Bratislava – Ružinov, zriadené v prospech záložného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 Zmluvou č. 24/ZZ/2013 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 28.01.2013 na zabezpečenie pohľadávok v nej uvedených. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Dr. Nodari Giorgadze, Pribinova 17 130/20, 811 09 Bratislava - Ružinov, zriadené v prospech záložného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 Zmluvou č. 99/ZZ/2013 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 26.08.2013 na zabezpečenie pohľadávok v nej uvedených. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 360 137,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 360 137,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Notárska zápisnica N 532/98, Nz 511/98 zo dňa 19.11.1998 o založení spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.5.2001. Notárska zápisnica č. N 126/01 zo dňa 2.5.2001. Zmena obchodného mena z: EXPRES plus, s.r.o. na: EURODISTILLERY, s.r.o.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.9.2002.
Zánik funkcie konateľov Ramaz Tvauri a Vladislava Popelnitskaya - Tvauri dňa 11.9.2002.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.12.2002. Zmena obchodného mena z pôvodného EURODISTILLERY, s.r.o. na nové EUROCOM Invesment, s.r.o.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia 03.11.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia 28.06.2002, na ktorom bol z funkcie konateľa odvolaný B. Mazanashvili, ktorému funkcia zaniká dňa 28.06.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia 24.11.2003.
5. Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 27.1.2004 bolo schválené úplné znenie zakladateľskej listiny.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1