Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R159895

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 556/V  
OBCHODNÉ MENO: Hutné montáže Slovakia  a.s. „v konkurze“
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železiarne , Názov obce: Košice, PSČ: 044 54
IČO: 31 701 400
DEŇ ZÁPISU: 01.01.1995
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. opravy, montáž a rekonštrukcie tlakových  nádob stabilných s konštrukčným pretlakom do 3,2 MPa zhotovené z ocelí triedy 11, 12, 13, 15. Opravy rúrkových častí kotlov 3. a 4. triedy zhotovené z ocelí triedy 11, 12, 13, 15
2. revízie a skúšky plynových zariadení na  skladovanie, zvyšovanie a znižovanie tlaku, na rozvod technických a vykurovacích plynov mimo propan-butanu bez obmedzenia tlaku a zariadení na spotrebu plynov spaľovaním bez obmedzenia výkonu
3. montáž, opravy a revízie priemyselných plynovodov podľa ČSN 38 6420, rozvodov technických plynov
4. montáž, servis a opravy technologických a strojných zariadení, vysokých pecí a ostatných hutných zariadení
5. predaj a nákup hutného materiálu, technologických celkov
6. požičiavanie predmetov dlhodobej spotreby /DHIM, HIM/
7. prenájom autožeriavu
8. vykonávanie priemyselných stavieb
9. montáž oceľových konštrukcií
10. montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba zdvíhadiel, pojazdných zdvíhadiel a žeriavov okrem EZ, skupín Aa, Ba, b, vrátane trvalých žeriavových dráh, zdvíhacích  ústrojenstiev kontajnerov rady ISO, skupiny Bd, vratkov skupiny Bf
11. natieračské práce
12. zváračské práce
13. výroba, montáž a rekonštrukcia nádrží a zásobníkov
14. montáž zváraných dopravných stavieb
15. lešenárske práce
16. vodoinštalatérstvo a kúrenárske práce
17. kovoobrábanie
18. zámočníctvo
19. montáž oceľových konštrukcií strojov, veží a vysielačov
20. výroba kovových konštrukcií a ich častí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda, Meno a priezvisko:  Jozef Markuš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 8, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 16.07.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
DOZORNÁ RADA:  
člen, Meno a priezvisko:  Ján Troščák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tr. SNP 75, Názov obce: Košice
člen, Meno a priezvisko:  František Jakubík, Bydlisko: Názov obce: Kvačany 59
predseda, Meno a priezvisko:  Peter Jakub, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Braniskova 4, Názov obce: Košice, Vznik funkcie: 18.04.2002
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 49 790,878400 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 49 790,878400 EUR
AKCIE:  
Počet: 100, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 497,908784 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 20.12.2011
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko:  Jozef Markuš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 8, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 20.12.2011
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s označením funkcie, ktorú vykonáva.
VYHLÁSENIE KONKURZU
Dátum vyhlásenia konkurzu: 20.09.2012
SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY
Meno a priezvisko: Ing. Milan Polončák, PhD., Značka: S1287Bydlisko: Adresa kancelárie: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojenská 12, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 20.09.2012
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.7.1994 č. N 121/94, Nz 114/94 spísanej  Mgr. Evou Studentovou, notárkou v Ostrave 1, Česká republika, podľa zák.č. 513/91 Zb. Spoločnosť preberá majetok, práva a záväzky  spoločnosti HM, montáže oceľových konštrukcií s.r.o. Košice so sídlom v Košiciach, VSŽ Košice - Železiarne.  
2. Zmena stanov schválená mimoriadnym valným  zhromaždením spoločnosti dňa 31.1.1995.
3. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 16.5.1996.
4. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 17.10.1996.  
5. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 5.11.1997.
6. Zmena stanov schválená VZ dňa 5.2.1998.
7. Zmena stanov schválená VZ dňa 19.10.1999.
8. Zmena stanov schválená VZ dňa 13.12.2001, úplné znenie stanov zo dňa 21.3.2002.
9. Zmena stanov zo dňa 18.4.2002. Úplné znenie stanov zo dňa 18.4.2002.
10. Okresný súd Košice I uznesením č.k. 27Cbr/69/2009-43 zo dňa 27.10.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.12.2011 zrušil spoločnosť Hutné montáže Slovakia a.s. s likvidáciou a za likvidátora menoval Jozefa Markuša.
11. Okresný súd Košice I, uznesením č.k. 26K/27/2012-93 zo dňa 12.9.2012 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Hutné montáže Slovakia a.s. v likvidácii a ustanovil správcu podstaty: Ing. Milana Polončáka PhD. Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV181/2012 dňa 19.9.2012. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 6.10.2012.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1