Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Výmazy
R159854

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 22826/S  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: YSPORT PLUS, s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Abovce 95, PSČ: 980 44
IČO: 46 218 971
DEŇ ZÁPISU: 14.06.2011
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka S , Deň zápisu 14.06.2011, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 21.10.2014
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 6Cbr/261/2013-31 zo dňa 22.08.2014, právoplatným dňa 21.10.2014 zrušil spoločnosť YSPORT PLUS, s.r.o., Abovce 95, IČO: 46 218 971, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vo vložke číslo 22826/S bez likvidácie.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1