Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Banská Bystrica - Výmazy
R159851

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 16613/S  
ZAPÍSANÁ OSOBA  
OBCHODNÉ MENO: GS GASTRO, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Troskách 12, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01
IČO: 44 818 319
DEŇ ZÁPISU: 09.06.2009
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka S , Deň zápisu 09.06.2009, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 29.10.2014.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 11.10.2014
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.10.2014
Právny dôvod výmazu:  
ex offo výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 6Cbr 256/2013-20 zo dňa 28.08.2014, ktoré sa stalo právoplatným dňa 11.10.2014, bola obchodná spoločnosť GS GASTRO, s.r.o., so sídlom Na Troskách 12, Banská Bystrica, IČO: 44 818 319 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 16613/S zrušená bez likvidácie.


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1